Nejavu logoNejavu logo
Member avatar
0

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้า ภายใน 14 วันหลังจากการสั่งซื้อ หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้า ได้ตามกรณีดังต่อไปนี้

  • กรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากการขนส่ง
  • กรณีความบกพร่องจากการผลิต เช่น จำนวนหน้าไม่ครบ หน้าสลับ เป็นต้น
  • กรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าผิดจากรายละเอียดจากการยืนยันการสั่งซื้อครั้งล่าสุด

บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าคืนแล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าเอง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาก่อนรับคืนสินค้า โดยลูกค้าสามารถแจ้งเรื่อง พร้อมแนบหลักฐานการสั่งซื้อ และรูปสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนคืน ได้ที่ Line@, Chat ผ่านทาง nejavu

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้าที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมขาย ( สินค้าที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า ยังคงอยู่และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ )

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น